Make your own free website on Tripod.com
 
D i s c o v e r y T h a i l a n d  M u s e u m   o f   B u d d h a   i m a g e s    
Museum of Dvthai collection of Buddha image from southeast  Asia    
 
       
     

ประเพณีทานหลัวผิงไฟพระเจ้า

 

การทานหลัวผิงไฟพระเจ้าหรือการถวายฟืนเพื่อจุดไฟผิงแก่พระพุทธรูปนี้ เป็นพิธีที่จัดทำขึ้นใน ฤดูหนาว ทั้งนี้เพราะในบริเวณจังหวัดเชียงใหม่ในช่วงเดือนสี่(ประมาณเดือนมกราคม)อากาศหนาวมาก ประชาชนเห็นว่าพระเจ้าหรือพระพุทธรูปก็จะหนาวด้วย จึงได้ร่วมกันขนเอาฟืนมากองรวมกันเพื่อจุดไฟให้พระเจ้าได้ผิงไฟ เจ้าอาวาสจะให้ภิกษุสามเณรหรือศิษย์ทั้งหลายเข้าป่าหาฟืน โดยเลือกเอาไม้ฟืนที่มีสีขาว ให้ถ่านดี และไม่แตกเวลาติดไฟเพื่อใช้เป็นหลัวผิงไฟพระเจ้าชนิดไม้ที่นิยมมาก เช่นไม้คนทา ไม้โมกมัน ไม้สะคร้อหรือไม้มะขาม เป็นต้น เมื่อได้ฟืนมามากแล้วก็จะถากเปลือกไม้ออกและทอนให้ยาวท่อนละประมาณ ๑ วา ถ้าเป็นท่อนเล็กก็ให้ยาวท่อนละ ๑ ศอก จากนั้นจึงนับท่อนไม้ให้เท่ากับจำนวนปีพระชนม์ของพระพุทธเจ้าคือ ๘๐ แล้วมัดไว้เป็นมัด ๆ จากนั้นจึงขนไปรวมกันที่ลานข้างวิหารเรียงกันเป็นวงกลมสุมสูงขึ้นไป ๑ วา บางครั้งอาจใส่สะโพก หรือลูกแตกที่ทำด้วยท่อนไม้ไผ่ไว้ด้วย ก็ได้ เมื่อเตรียมการแล้ว นำพานข้าวตอกดอกไม้ ฟืนท่อนยาว ๑ วา หนึ่งมัดพร้อมด้วยสำหรับอาหาร เมื่อไหว้พระรับ ศีลเรียบร้อยแล้วก็จะกล่าวคำถวาย จากนั้นให้เอาฟืนเข้าประเคนหน้าพระพุทธรูปองค์ประธานในพิธีการจุดกองไฟหรือกองฟืนนั้นจะทำในเช้าวันรุ่งขึ้นถัดมาประมาณ ๔-๕ นาฬิกา โดยเจ้าอาวาสจะจุดไฟขึ้นเป็นท่านแรกพร้อมกับให้ ตีฆ้องไปด้วย ๓ ลา เพื่อให้ประชาชนได้รู้และร่วมอนุโมทนาในการบุญครั้งนั้นด้วย