Make your own free website on Tripod.com
 
D i s c o v e r y T h a i l a n d  M u s e u m   o f   B u d d h a   i m a g e s    
Museum of Dvthai collection of Buddha image from southeast  Asia    
 
  Now   you   can  connect  to       ***  D i s c o v e r y T h a i l a n d ***  in this url    http://dvthai.cjb.net   *****        http://dvthai5.tripod.com      ****       oyes.cjb.net   *****       Discoverythailand.tripod.com ****                   and now  just your keys *****        dvthai5.tripod.com       *****  Thankyou   *****
 story
พระกำแพงหย่องชัยนาท
พระซุ้มกอพิมพ์กลาง
ศิลปเขมร
พระกำแพงซุ้มกอ
เม็ดขนุนพิมพ์เล็ก
พระกำแพงเม็ดขนุน
ชี้จุด พระรอดมหาวัน
รู้เรื่องเมืองกำแพงเพชร
พระรอดวัดมหาวัน
พุทธศิลปในประเทศไทย
พระชินราชใบเสมา
ศิลปของพระพุทธรูป
เที่ยวเมืองลำพูน
สู่บทพระเวทย์
พระธาตุหริภุญไชย
ศิลปนครลำพูนตอนที่ 2

Museum of Discovery Thailand   is your key to the internet information, such as collecting, buying & selling about Buddha image and antiques especially Images of Thai Buddha  Mysite is the place to share information, experience, tips, goods and services.  Most of the collections are sold at more than the reasonable prices compare with most international standards. Please Enter & Enjoy our Site.

 

พระคงหรือบางท่านก็เรียกว่า "พระคงลำพูน" นั้นอาจจะเป็นเพราะว่าเป็นพระที่มีการขุดพบพระกรุจำนวนมากยมหาศาล จนกลายเป็นสัญลักษณ์ของเมืองลำพูน สันนิษฐานว่าพระคงหรือพระลำพูนมีอายุการสร้างเท่าพระรอด กล่าวคือสร้างขึ้นมาพร้อมกับพระรอดนั่นเอง แต่พระคงนั้นมีลักษณะทางศิลปกรรมที่สะท้อนรูปแบบศิลปแบบปาละของอินเดียได้อย่างชัดเจนมากกว่าพระรอด แลองค์ประกอบนั้นจะมีความงดงามมากกว่าพระรอดเสียอีกหากแต่ด้วยความที่พระคงมีจำนวนมากกว่า และหาได้ง่ายกว่าพระรอด ความนิยมในพระคงจึงเป็นรองพระรอดทั้งๆที่พุทธคุณนั้นผู้ที่ทราบและมีประสพการณ์ได้กล่าวไว้ว่าแทบจะไม่แตกต่างกันเลย (ต่อ)

       
             
 

พระลือหน้ามงคลนั้น เป็นกลุ่มพระพิมพ์ศิลปหริภุญไชยแบบมอญอิทธิพลทวาราวดี และมอญรามัญเดิม  ที่มีอายุอยู่ในช่วง พุทธศตวรรษ ที่ ๑๕ - ๑๖ เช่นกัน โดยเป็นกลุ่มพระพิมพ์ที่มีคติและรูปแบบมาจากเรื่องราวในพุทธประวัติสองตอนคือ ตอนตรัสรู้ใต้ต้นโพธิ์ที่พุทธคยา และแสดงปฐมเทศนาที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน (สวนกวาง) ซึ่งเป็นภาพพุทธประวัติที่นิยมสร้างกันในประเทศอินเดีย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในสกุลช่างคุปตะ (พุทธศตวรรษ ที่ ๑๙-๑๑) และสกุลช่างปาละ (พุทธศตวรรษ ที่ ๑๒-๑๔)สำหรับ พระลือหน้ามงคล ซึ่งจัดอยู่ในกลุ่มปรกโพธิ์ (กลุ่มพระรอด พระคง พระเปิม และพระบัง) สร้างตามคติและรูปแบบที่แสดงเรื่องราวในพุทธประวัติตอนตรัสรู้ และปฐมเทศนา ซึ่งแสดงภาพพระพุทธเจ้าปางมารวิชัย (ปางตรัสรู้) และมีกวางสองตัวหมอบอยู่ข้างๆ(สัญลักษณ์ของการแสดงปฐมเทศนาที่ป่ากวาง)

       
             
 

พ.ศ. ๒๔๕๑ ครั้งนั้น เจ้าหลวงอินทยงยศได้พิจารณาเห็นว่า มีต้นโพธิ์ขึ้นแทรกตรงบริเวณฐานพระเจดีย์มหาวัน และรากชอนลึกลงไปภายในองค์พระเจดีย์มหาวัน ทำให้มีรอยร้าว ชำรุดหลายแห่ง จึงให้ช่างรื้อฐานรอบนอกพระเจดีย์ออกเสียและปฎิสังขรณ์ใหม่ การกระทำครั้งนี้ได้พบพระรอดซึ่งเจ้าเหมพินธุไพพจิตรรวบรวมบรรจุไว้ในคราวบูรณะครั้งใหญ่นั้น เป็นจำนวน ๑ กระซ้าบาตร (ตะกร้าบรรจุข้าวตักบาตร) ได้นำมาแจกจ่ายบรรดาญาติวงศ์ (เจ้าหลวงจักรคำ ขจรศักดิ์ ผู้เป็นบุตร ในสมัยนั้นยังเป็นหนุ่มก็ได้รับพระรอดจากเจ้าพ่อไว้เป็นจำนวนมากและเป็นมรดกตกทอดกันมาจนถึงทุกวันนี้ (ประวัติการพบพระรอด)

       
             
 

จากการสำรวจ และขุดค้นแหล่งโบราณคดีในเขตจังหวัดลำพูน ของกรมศิลปากร และมหาวิทยาลัยศิลปากร และโบราณวัตถุที่ชาวบ้านพบโดยบังเอิญ ซึ่งได้มีการพบโบราณวัตถุเนื่องในพุทธศาสนาประเภทพระพิมพ์จำนวนหนึ่งคือพระพิมพ์ซุ้มพุทธคยาพระกวาง พระลือหน้ามงคล พระแปด และพระสิบแปด โดยจะขุดพบในชั้นวัฒนธรรมสมัยล้านนา (พุทธศตวรรษที่ ๑๙ - ๒๑ )แต่จากการศึกษาเปรียบเทียบด้านรูปแบบศิลปะของพระพิมพ์แล้วพบว่า พระพิมพ์ซุ้มพุทธคยา มีรูปแบบเหมือนพระพิมพ์ที่แพร่หลายอยู่ในประเทศพม่า ที่เมืองพุกาม และพะโค ช่วงพุทธศตวรรษ ที่ ๑๖ (ต่อ)

       
 
  Visitors          This counter provided for free from HTMLcounter.com!    
   

׀   Main of forum   ׀      Show Buddha image     ׀   Show room for share  ׀      Antiquer test   ׀   Old webbord 100k   ׀

 
     

 

 

Copy-right   DiscoveryThailand co. th . summer of 2004 all right reserved  . Designed by nokkiller .

 

 

 

 

 

 
D i s c o v e r y T h a i l a n d  M u s e u m   o f  B u d d h a   i m a g e s    
Museum of Dvthai collection of Buddha image from southeast  Asia    
 
 About us from me to DiscoveryThailand collection ׀Web board    หน้าแรก คำนำ ,  ׀สารบัญ เกี่ยวกับดิสคอฟเวอร์รี่ไทยแลนด์ ׀,สมุดเยี่ยม
 All history of Buddha in Thai style ׀. Thai Buddha sing1w21" ׀    รวมบทความที่น่าอ่านจากดิสคอฟเวอ์รี่ ไทยแลนด์ ׀ เที่ยวเมืองลำพูน׀ 
 wat-pra-keaw ; Wat thaton    สรุปคำสอนของพระพุทธเจ้า׀ ศาสนาพุทธในสายตาชาวโลก׀ 
 Amulet Showroom   ׀Sukhothai land of happy morning׀    รวมบทความ สาระน่ารู้     ׀ หน้าที่ 1   ׀, หน้าที่2  ,  ׀ หน้าที่ 3  ׀เชียงแสน
 DiscoveryThailnd1 ׀ Buddha Image Showroom  ׀World scholars    ห้องพระพุทธรูป ห้องที่ 1 , ׀  ห้องที่ 2 ׀  ,  ห้องที่ 3 ׀  ห้องที่ 4 ห้องที่ 5 ห้องที่ 6
 ׀ Buddha's Showroom 2 ׀    ห้องโชว์พระเครื่อง    ,  โชว์รูมที่ 1 ,   โชว์รูมที่ 2    ,  โชว์รูมที่ 3   ,
    BEHIDE THE BUDDHA IMAGE ׀    ชากังราว เมืองแห่งของวิเศษ
 history data page1 ׀ history data page 2     โชว์รูมที่ 7 ׀ โชว์รูมที่ 8   ׀ โชว์รูมห้องที่ 9 ׀  อัพเดทสิงห์1หน้าตัก 21นิ้ว  ׀ 
   "The Story behind the Buddha Image"  (Write by Steve Van Beek.)    เมื่อฝรั่งเขียนถึงพระพุทธรูปไทยใน  "The Story behind the Buddha Image"
   ׀ Question of Buddha image .׀  Traveler report  ׀    บางทรรศนะของพระกำแพงเม็ดขนุน   ภาพเขียนสีผนังวัด   I     
   I Thai amulet Chinaraj I    I พระชินราชใบเสมา  I " พระกำแพงซุ้มกอ มีกูมึงไม่จน"  I
   History and style  of Asia Art ׀Guestbook ׀    ข้าสู่ดิสคอฟเวอร์รี่ไทยแลนด์ เพจเดิม ,ประเภทศิลปพระพุทธรูปเมืองลำพูน
 

 DiscoveryThai old page   ׀ old page 2 ׀Showroom6

   เครื่องปั้นดินเผาเคลือบสุโขทัยหรือ , ׀ เครื่องชามสังคโลก  ׀
 Buddha image showroom3   ׀ Showroom4  ׀    บทความการแบ่งประเภทพระพุทธรูปในประเทศไทย โดยใช้ศิลป
 History of Angkon art   ׀ Gellory Angkon ׀    บทความประวัติศาสตร์ศิลปเขมร  ׀เว็บบอร์ดพระเครื่อง
  ׀ Khmere ׀    The Great techer I    พระรอดวัดมหาวัน ׀   พระคาถาชินบันชร  I  อโยธยา มิสิ้นคนดี I
  ׀ National park "Paka"  ׀   ׀  Lock on to old discovery Thailand  ׀  ว่าน วัสดุอาถรรณ์
 Gellory Angkon2    ׀ Other style  buddha in thai׀    สู่บทพระเวทย์    ׀ อาณาจักรโยนก  ׀การพิจรณาอายุศิลปวัตถุ׀
  ׀ THE LIFE OF BUDDHA SHAKYAMUNI  ׀    กู่ร้างที่บ้านสบรวกเชียงแสน׀  พระลีลาเม็ดขนุนมีซ่อม  
   Wat nang phayha׀    กว่าจะมาเป็นดิสคอฟเวอร์รี่   l  สุโขทัยธานี ราชธานีแห่งไทย I
 MarnviChai"     ׀  Prathard Haripunchai    ปฐมเหตุแห่งนามมารวิชัย ׀  พระธาตุหริภุญไชย  ׀ พระลือหน้ามงคล
 Showroom5   ׀ Showroo7    ׀ Showroom8׀    ศิลปนครลำพูนตอนที่ 1 ׀ ศิลปนครลำพูนตอนที่ 2   ׀  
 Sakyamuni Buddha  in Thailand,  ׀Buddha image in  ׀    แกลลอรี่ศิลปเขมร1 ; ׀ แกลลอรี่ศิลปเขมร2  ׀  ภาพเขียนโบราณ ׀ 
 Burmese  ׀ ,lao and ׀ ,Chan style    รวมเรื่องสั้น    ลายปูนปั้นที่วัดนางพญา  ׀   ชาจีนเครื่องดื่มอมตะ   ׀ 
 Woods Buddha art of Meanmar's ׀      พระพุทธรูปไม้ศิลปแบบพม่า ׀  พระพักตร์พระพุทธรูปไม้แกะ   I
 Deep to majic of old Ceramics in Thailand ׀    เงื่อนไขและการส่งสินค้า   ׀   ทักษะบางประการในการพิจรณาพระพุทธรูป   ׀
   Buddha Sukhothai style 12"  ׀ Midyear sale׀    พระพุทธรูปสมัยสุโขทัยหน้าตัก 12นิ้ว   ׀    วิวัฒนาการศิลปในประเทศไทย ׀
 Old picture  Shiping  policy   ׀ Old picture in What Thai  ׀  

    

Update 06 -10 -2003            This counter provided for free from HTMLcounter.com!                                      Now   you   can  connect  to       ***  D i s c o v e r y T h a i l a n d ***  in this url    http://dvthai.cjb.net   *****        http://dvthai5.tripod.com      ****       oyes.cjb.net   *****       Discoverythailand.tripod.com ****                   and now  just your keys *****        dvthai5.tripod.com       *****  Thankyou   *****

 

׀   Main of forum   ׀      Show Buddha image     ׀   Show room for share  ׀      Antiquer test   ׀   Old webbord 100k   ׀

 
 

Copy-Right Discoverythailand.co.th 2003 Website designed by nokkiller@hotmail.com